0570 244 056

Fijn dat je er zo
dichtbij kunt zijn.

Algemene voorwaarden

Versie 2020-08-26

1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Memoriam TV: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Memoriam TV Coöperatie U.A. gevestigd aan Adriaen de Vrieslaan 10 te Deventer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 78048575;
b. klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf die met Memoriam TV een overeenkomst is aangegaan;
c. overeenkomst: de SaaS-overeenkomst tussen Memoriam TV en de klant;
d. platform: het door Memoriam TV ter beschikking gestelde online platform, inclusief de website en alle sub-domeinen (waaronder de links), waarmee uitzendingen van een uitvaart ingepland kunnen worden, live gekeken kunnen worden en later teruggekeken kunnen worden;
e. account: het account van de klant op de website;
f. uitzending: de door de klant gemaakte video-registratie die de klant middels het platform beschikbaar maakt of beschikbaar wenst te maken;
g. link: de unieke link die automatisch door het platform wordt aangemaakt na het inplannen van een uitzending door de klant waarop de uitzending te zien is;
h. website: de website https://memoriam.tv/ die door Memoriam TV wordt beheerd waarop het platform beschikbaar wordt gesteld.

2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Memoriam TV en de klant, voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen Memoriam TV en de klant en op het gebruik van het platform.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft Memoriam TV het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de klant niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
2.5. Indien Memoriam TV niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Memoriam TV het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.6. Memoriam TV heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de nieuwe algemene voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. De klant wordt schriftelijk of via de e-mail van de gewijzigde algemene voorwaarden op de hoogte gesteld en van de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden.

3. Aanbod

3.1. Ieder aanbod en alle offertes van Memoriam TV zijn vrijblijvend.
3.2. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw.
3.3. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Memoriam TV opgegeven eisen en specificaties van de gewenste prestatie en andere gegevens waarop Memoriam TV zijn aanbod of offerte baseert.
3.4. Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, overeenkomsten of e-mailberichten van Memoriam TV of op de website binden Memoriam TV niet.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant succesvol het bestelproces via de website heeft doorlopen en uitdrukkelijk akkoord is gegaan met de inhoud van de online weergegeven overeenkomst dan wel op het moment dat de klant op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van Memoriam TV.
4.2. De overeenkomst kan enkel via de website tot stand komen nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

5. Looptijd en opzegging

5.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
5.2. De klant en Memoriam TV kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen tegen het einde van een kalendermaand. Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

6. Wijzigingen

6.1. Wijzigingen op de overeenkomst zijn enkel van kracht indien de wijzigingen schriftelijk of via de e-mail door Memoriam TV bevestigd zijn.
6.2. Wijzigingen op de overeenkomst kunnen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

7. Account

7.1. Om gebruik te kunnen maken van het platform dient de klant een account aan te maken op de website.
7.2. Nadat de klant succesvol een account heeft aangemaakt, stuurt Memoriam TV daarvan via de e-mail een bevestiging.
7.3. De klant dient uiterst zorgvuldig om te gaan met – en is verantwoordelijk voor – zijn inloggegevens. Deze inloggegevens zijn niet overdraagbaar. De klant is ten aanzien van de inloggegevens verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten ten opzichte van een ieder en zal deze inloggegevens dan ook niet aan derden verstrekken of kenbaar maken.

8. Uitvoering van de overeenkomst

8.1. Memoriam TV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
8.2. Bij het uitvoeren van de overeenkomst maakt Memoriam TV gebruik van diensten van derde partijen.
8.3. Memoriam TV behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan het platform. Indien de wijzigingen relevant zijn voor de klant, dan wordt de klant van deze wijzigingen in kennis gesteld. Memoriam TV waarborgt bij een eventuele gewijzigde specificatie een gelijkwaardige functionaliteit en prestatie van het platform.
8.4. Met uitzondering van wettelijke niet-uitsluitbare garanties, wordt het platform zoals hij is (“as is”) aan de klant ter beschikking gesteld, zonder enige vorm van garantie. Memoriam TV stelt enkel het platform aan de klant ter beschikking en is niet verantwoordelijk voor de werking van andere software of van hardware.
8.5. Memoriam TV heeft het recht om op elk moment het platform buiten gebruik te stellen als een computervirus, bug, hacker attack of andere technische problemen het gebruik van het platform ontregelt.
8.6. Memoriam TV kan (onderhouds)werkzaamheden aan het platform uitvoeren waardoor het platform tijdelijk niet toegankelijk is of niet volledig functioneert. Indien mogelijk wordt de klant ruim van te voren van dergelijke (onderhouds)werkzaamheden in kennis gesteld.
8.7. De uitzending is één maand beschikbaar via de link, tenzij de klant deze termijn via zijn account heeft aangepast. Het tijdig opslaan van de uitzending is de verantwoordelijkheid van de klant.

9. Verplichtingen van de klant

9.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Memoriam TV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Memoriam TV worden verstrekt.
9.2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens.
9.3. De link kan door de klant gedeeld worden met derden. Met wie de klant de link deelt is de verantwoordelijkheid van de klant. Memoriam TV kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van de link.
9.4. De klant draagt zorg voor het goed functioneren van zijn apparatuur dan wel voor overige technische voorzieningen, waaronder een goed werkende internetverbinding, welke gebruikt dienen te worden voor het maken van een video-registratie, het zenden van de video-registratie naar het platform en het benaderen en gebruiken van het platform.
9.5. De klant zal geen uitzending toegankelijk maken met gebruikmaking van het platform die:
a. In strijd is met nationale en/of internationale wet- en regelgeving;
b. De (intellectuele eigendoms)rechten van derden schendt;
c. Schade kan toebrengen aan, of kwetsend of discriminerend kan zijn ten opzichte van anderen, zoals beledigende, lasterlijke, agressieve, gewelddadige, racistische, opruiende, haatdragende en seksueel getinte uitingen.
9.6. De klant is verplicht het platform enkel te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
9.7. Het is niet toegestaan om met gebruikmaking van andere dan de eigen inloggegevens van het platform gebruik te maken.
9.8. Het is de klant niet toegestaan het platform voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor het platform aan de klant ter beschikking is gesteld.
9.9. Indien de klant constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn inloggegevens van het platform, dan dient Memoriam TV daarvan onverwijld in kennis te worden gesteld.
9.10. Memoriam TV heeft het recht een uitzending te verwijderen, zonder de klant daarvan voorafgaand in kennis te stellen, indien de inhoud van de uitzending in strijd is met deze algemene voorwaarden.
9.11. De klant vrijwaart Memoriam TV voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
9.12. Indien de klant niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Memoriam TV heeft voldaan of onrechtmatig jegens Memoriam TV handelt, dan heeft Memoriam TV het recht alle kosten, schades en/of boetes die daaruit voortvloeien aan de klant in rekening te brengen, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of het account van de klant te blokkeren.

10. Facturatie

10.1. Facturatie geschiedt maandelijks achteraf.
10.2. Indien het factuuradres van de klant wijzigt, dan dient de klant tijdig zijn factuuradres te wijzigen in zijn account.

11. Tariefwijziging

11.1. Memoriam TV heeft het recht zijn tarieven aan te passen. Memoriam TV zal de klant het voornemen tot aanpassing van het tarief schriftelijk of per e-mail kenbaar maken. Memoriam TV zal daarbij de omvang van en de datum waarop de aanpassing zal ingaan, vermelden.

12. Betaling

12.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
12.2. Indien de klant niet tijdig betaalt, dan heeft Memoriam TV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het verschuldigde bedrag is voldaan. Memoriam TV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de klant door de opschorting van de uitvoering van de overeenkomst lijdt.
12.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant direct in verzuim en is de klant vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.
12.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Memoriam TV op de klant onmiddellijk opeisbaar.
12.5. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
12.6. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
12.7. Rechten worden aan de klant verleend onder de voorwaarde dat de klant alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten verschuldigde vergoedingen volledig betaald heeft.

13. Aansprakelijkheid, vrijwaring en verjaring

13.1. Memoriam TV kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. Een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18;
b. Enige daad of nalatigheid van de klant, zijn personeel of door de klant ingeschakelde derde.
13.2. De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Memoriam TV is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De klant vrijwaart Memoriam TV tegen alle aanspraken ter zake.
13.3. Het platform wordt via het internet aan de klant ter beschikking gesteld. Dit betekent dat de kwaliteit en de beschikbaarheid van het platform kan worden beïnvloed door factoren die niet aan Memoriam TV zijn toe te rekenen en waarvoor Memoriam TV niet aansprakelijk is.
13.4. Memoriam TV garandeert niet dat het platform vrij is van storingen. De klant erkent dat de dienstverlening onderbroken kan worden door diverse redenen. Memoriam TV zal pogen een volledige continuïteit van het platform te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen.
13.5. Memoriam TV is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het tijdelijk niet beschikbaar zijn van het platform of een storing in het platform waardoor een uitzending niet geheel of gedeeltelijk bekeken kan worden.
13.6. Memoriam TV is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door hackers.
13.7. Materiële schade alsmede alle andere schade aan computers, netwerken en hard- en software ten gevolge van aansluiting op het internet of het gebruik van internet kan Memoriam TV nimmer worden aangerekend.
13.8. Memoriam TV is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de klant verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur van de klant.
13.9. Memoriam TV is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
13.10. Indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant, dan kan Memoriam TV daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
13.11. Memoriam TV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, omzetverlies, gemiste besparingen, reputatieschade, arbeidskosten, opgelegde boetes en dataverlies.
13.12. Indien Memoriam TV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Memoriam TV beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Memoriam TV gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Memoriam TV beperkt tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor het beschikbaar stellen van de uitzending waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.13. De klant vrijwaart Memoriam TV voor vorderingen die derden tegen Memoriam TV instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Memoriam TV niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De klant is gehouden Memoriam TV op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor Memoriam TV mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen hem ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.
13.14. De klant is gehouden schadebeperkende maatregelen te nemen. Memoriam TV heeft het recht de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het platform.
13.15. Alle aanspraken jegens Memoriam TV die niet binnen één jaar na hun ontstaan schriftelijk bij Memoriam TV zijn ingediend, vervallen door verjaring.

14. Geheimhouding

14.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
14.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Memoriam TV gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Memoriam TV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Memoriam TV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

15. Persoonsgegevens

15.1. Memoriam TV verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan het privacybeleid van Memoriam TV geraadpleegd worden, zie [link naar privacybeleid op de website].

16. Opschorting en ontbinding

16.1. Memoriam TV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden, indien:
a. De klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling waarin de klant een redelijke termijn wordt geboden om alsnog na te komen. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven;
b. Na het sluiten van de overeenkomst Memoriam TV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen;
c. Aan de klant surseance van betaling is verleend;
d. De klant in staat van faillissement verkeert;
e. De klant niet vrij over zijn vermogen kan beschikken.
16.2. Voorts is Memoriam TV bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
16.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Memoriam TV op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Memoriam TV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
16.4. Memoriam TV behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

17. Intellectuele eigendomsrechten

17.1. Alle rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot het platform en de website, waaronder vormgeving en de achterliggende software, komen uitsluitend toe aan Memoriam TV.
17.2. De klant verbindt zich op geen enkele wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Memoriam TV.
17.3. Handelt de klant in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van Memoriam TV, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die Memoriam TV daardoor lijdt. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies.
17.4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant de vergoedingen te betalen aan Buma/Stemra voor de auteursrechten die rusten op de muziek die in de uitzending te horen is. Komt de klant deze verplichting niet na, dan is Memoriam TV niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder opgelegde boetes, die de klant daardoor lijdt.

18. Overmacht

18.1. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: weersinvloeden waaronder blikseminslag; het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen; stroomstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden of een hacker attack; natuurrampen; terrorisme of oorlog; brand; diefstal; epidemieën; belemmeringen door derden; brand; overheidsmaatregelen; wijzigingen in wet- en regelgeving.
18.2. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een door Memoriam TV ingeschakelde derde partij.
18.3. In het geval dat Memoriam TV door overmacht wordt verhinderd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, dan heeft Memoriam TV het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar zijn keuze, zonder dat Memoriam TV gehouden is om enige door de klant geleden schade te vergoeden.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1. Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
19.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Memoriam TV worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Memoriam TV gevestigd is.

Makkelijker wordt het niet.
Probeer het gerust.